Jihlavská nemocnice je pořídila v rámci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava, jehož celkové náklady činily 60 milionů korun. Projekt byl z 85 procent spolufinancován Evropskou unií.Cílem projektu bylo získat přístroje pro modernizaci a dovybavení pracovišť kardiovaskulárního centra a tím zlepšit zdravotní péči o pacienty se srdečním selháním, s poruchami srdečního rytmu a ischemickou chorobou srdeční. Nové přístroje zpřesní diagnostiku a dále zkvalitní monitoraci a péči o pacienty na jednotce intenzivní péče i na standardním oddělení.

Mortalita na kardiovaskulární choroby je v České republice se zhruba 600 úmrtími ročně na 100 tisíc obyvatel stále významně vyšší než v zemích západní Evropy. To znamená, že ročně v Česku na tyto choroby umírá kolem 60 tisíc osob, což představuje více než 50 procent všech úmrtí v republice.

Pro Vysočinu

Budování kardiovaskulárních center a lokalizace finančních zdrojů do jejich vybavení je v souladu s Národním kardiovaskulárním programem České republiky a představuje zásadní prvek ve snížení kardiovaskulární mortality v Česku. Síť kardiovaskulární péče je tvořena jedenácti komplexními kardiovaskulárními centry a šesti kardiovaskulárními centry II. stupně.

Nemocnice Jihlava je od počátku roku 2010 specializovaným kardiovaskulárním pracovištěm II. stupně. Pro kraj Vysočina je z hlediska kardiovaskulární péče dominantním zdravotnickým zařízením, jehož posláním je koncentrovat a poskytovat superspecializovanou kardiovaskulární péči pro celou spádovou oblast čítající více než 500 tisíc obyvatel.

Kardiovaskulární péče je v Jihlavě poskytována za spolupráce kardiologického oddělení Nemocnice Jihlava a soukromého subjektu Kardiocentrum Vysočina CZ, pracoviště invazivní a intervenční kardiologie. Spolupráce mezi těmito subjekty je na základě smluvního vztahu.

Více než tři tisíce

Hlavní náplní jejich činnosti je péče o pacienty s akutním koronárním syndromem v kraji Vysočina. Všichni pacienti indikovaní ke katetrizačnímu vyšetření z regionu Vysočina jsou ošetřeni v Kardiocentru Vysočina, následná péče probíhá na kardiologickém oddělení jihlavské nemocnice. V roce 2010 bylo na tomto oddělení hospitalizováno 3 152 pacientů,

V odborných ambulancích kardiologického oddělení bylo vyšetřeno 9 574 pacientů. Ke kardiochirurgickým operacím bylo z oddělení odesláno 174 pacientů. Kardiostimulační centrum v loňském roce zaimplantovalo 135 stimulátorů.

Součástí zakázky na dodávku nových zdravotnických prostředků bylo pořízení Angio CT 128 v konfiguraci pro provádění zejména komplexní kardiologické diagnostiky a cévních vyšetření.

Přínosem nového vybavení ve vyšetření srdce je poskytování širokého spektra informací o anatomii srdce v pohybu, jeho funkci a tak dále. Vyšetření trvá 30 až 45 minut.

V rámci diagnostiky byl pořízen i echokardiograf s možností 3D zobrazení. Nové přístroje také umožňují vyšetření pacientů přímo u lůžka nebo na jiných odděleních intenzivní péče.

Mezi hlavní úkoly kardiologického oddělení pro rok 2011 patří rozšíření angiologické péče s nárůstem intervenčních výkonů na periferních tepnách dolních končetin a ve spolupráci s Kardiocentrem Vysočina pak otevření arytmologického pracoviště se zaměřením na eklekrofysiologické vyšetření a ablační léčbu pacientů s poruchami srdečního rytmu.

Nemocnice Jihlava