Na den přesně ve čtvrtek 31. května uplynulo 750 let od slavnostního vysvěcení kostela na žádost jihlavských měšťanů a premonstrátů.

„Kostel je po staletí stále živoucí až ke dnešku. V jeho zdech historie soustřeďovala mnohdy nejdůležitější dění pro celou tehdejší zemi. Dnes je věřícím oázou míru, pro zbytek světa historický skvost a magnet pro turisty,“ přiblížil farář od sv. Jakuba Metoděj Zdeněk Kozubík.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle potvrdil ve čtvrtek na slavnostní mši k jubileu chrámu význam památky. Římskokatolická farnost sv. Jakuba připravila k vysvěcení kostela náročný kvíz.

V neděli od 10.30 budou slavnostní mši svatou sloužit opat strahovský Michael Josef Pojezdný s opatem želivským Bronislavem Ignácem Kramárem a novoříšským opatem Marianem Rudolfem Kosíkem.

Tentýž den 15. hodina otevře prohlídku památky včetně výstupu na věž s výkladem historika Muzea Vysočiny Zdeňka Jaroše.

O významu kostela sv. Jakuba v historické Evropě svědčí například v jeho zdech v roce 1436 korunovace císaře Zikmunda na českého krále. Královské insignie tu dostal později i uherský král Matyáš Korvín.

Dvě desítky let po upálení Mistra Jana Husa a krátce po vyhlášení basilejských kompaktát v kostele sv. Jakuba věřící poprvé v historii zemí českých a moravských přijímali „pod obojí.“ Mši tehdy sloužil legendární bojovný kněz Jan Rokycana.

Chrám sv. Jakuba je trojlodní kostel s dvěma věžemi v průčelí. Byl vysvěcen 31. 5. 1257
Kostel má dvě věže: severní - strážní - věž , je vysoká 63 m a slouží jako věž vyhlídková, s ochozem ve výšce 40 m.
Jižní věž je zvonová. Postupně byla snížena na 54 metrů, protože se začala vyklánět od své osy. Do ní byl v roce 1563 zavěšen zvon, tradičně nazývaný "Zuzana". Je to druhý největší zvon na Moravě (po Olomouci) - je vysoký 1,82 m a váží 7086 kg.

Kostel je pokladnicí uměleckých předmětů. Unikátní Pieta pochází z 2. pol. 14. století, překrásná socha sv. Kateřiny patří do okruhu krásných českých madon. Pozdně gotické plastiky sv. Jakuba a Boha otce jsou připisovány jihlavské řezbářské dílně. Tepaná zlacená renesanční křtitelnice byla zhotovena norimberským zlatníkem Hansem Hirtem v roce 1599. Obrazy, sochy a fresková výzdoba kaple pocházejí z doby baroka. Do obvodových zdí kostela je vsazeno několik náhrobních kamenů pocházejících ze zrušeného hřbitova.
zpět na významné památky

Stavba severní (dnes vyhlídkové) věže (63 m), která sloužila městu jako strážní, byla dokončena počátkem 14. století. Měla jehlancovou střechu a na průčelí figurální malbu. V roce 1561 je v historických pramenech doložena činnost věžníka a jeho dvou pomocníků - ti troubili hodiny, fanfárami vítali vzácné hosty a hlídali město před ohněm a nepřáteli. Poslední věžník opustil věž v roce 1924, kdy byla funkce věžníka zrušena.

Zdroj: www.hrady.cz