Stejně jako při prvním hlavním líčení z 2. srpna, ani tentokrát nebyl Ladislav Horký schopen zúčastnit se celého soudního jednání.

Horký: Dávám důraz na výsledek

Od své obvodní lékařky totiž předložil soudu potvrzení, že je dlouhodobě ve stresu a že může vypovídat maximálně dvě hodiny. „Něco takového jsem za svoji soudní praxi ještě nezažila, aby lékař někomu určil, jak dlouho může být před soudem," komentovala předsedkyně soudního senátu, Hana Doubková.

Ladislav Horký ve své obšírné úvodní řeči zhodnotil svoje působení v Lipnici nad Sázavou ve funkci neuvolněného starosty. Uvedl, že  pro obec získal asi 80 milionů korun, za které se dokončila plynofikace, vybudovala se kanalizace, veřejné osvětlení, rekonstrukce náměstí, obecní dvojdomky a dům pro seniory či zateplení budovy základní školy. „Jsem si vědom určitých pochybení, někdy jsem přepadl přes hranu zákona, ale vždy s cílem vést obec dopředu. Neříkám, že jsem zákon neporušil, prostě se to stalo, ale já dávám důraz na výsledek," řekl Horký.

Exstarostu pošle soud na psychiatrii

Po několika přestávkách, které si v průběhu své výpovědi Horký vyžádal,  exstarostův advokát požádal soudkyni Hanu Doubkovou, aby líčení pokračovalo bez přítomnosti Ladislava Horkého. Odůvodnil to špatným psychickým stavem svého mandanta, který mu prý neumožňuje kvalifikovaně vypovídat.

Soudkyni Doubkové došla trpělivost. „Pokud zjistím, že je již podruhé mařeno hlavní líčení, použiji adekvátní prostředky, které mi ukládá trestní řád," varovala je soudkyně.

Žádosti obhájce nicméně vyhověla. Horkému ještě na odchodu sdělila, že na výzvu soudu se bude muset podrobit psychiatrickému vyšetření, a to včetně případné hospitalizace v psychiatrické léčebně.

Hlavní líčení pak pokračovalo výpovědí druhého obžalovaného, podnikatele Pavla Pavlíka.

Podnikatel Pavel Pavlík, který provozuje živnost v oboru stavebnictví, se podle svých slov podílel zhruba na třiceti zakázkách pro obec Lipnice nad Sázavou.

Státní zástupce jej obžaloval, že ve spolupráci s bývalým starostou Ladislavem Horkým vystavoval fiktivní faktury nebo faktury, které byly vystaveny účelově za práce, které nebyly provedeny.

Ve své úvodní řeči poukázal Pavlík na skutečnost, že po dobu spolupráce s bývalým starostou v letech 2003 – 2010 nenastal žádný problém, že vždy, co bylo dohodnuto, bylo i splněno. „Ve své profesi musím pracovat s tím, že druhé straně věřím, nedávám každou věc na papír," řekl mimo jiné Pavlík.

Utrpěl ztrátu, tak mu obec dala práci

Ke konci spolupráce zjistil, že obec nemá dostatek finančních prostředků, aby mu za některé práce zaplatila. Vznikla mu tak údajně škoda ve výši asi 44 000 korun bez DPH. „Částku jsem nefakturoval ani nevymáhal, protože jsem si byl vědom, že bych si nepomohl," reagoval Pavlík na dotaz právní zástupkyně obce Lipnice.

Jako kompenzaci mu prý Horký „přihrál" některé stavební zakázky v obci.

Přísedící, Jan Schneider, pak začal klást podnikateli otázky, na které inženýr Pavel Pavlík hledal jen horko těžko odpovědi.
Ukázalo se například, že technický dozor na zakázku, kterou mu zadala obec, prováděl právě tehdejší starosta, Ladislav Horký, kterého si Pavlík na tuto činnost najal coby svého subdodavatele. „Máte pocit, že jste zajistil nezávislý stavební dozor?" ptal se Jan Schneider obžalovaného podnikatele.

„Pokud je starosta neuvolněný a vystupoval jako podnikatel, tak je to podle mého názoru v pořádku. Tak jsem to alespoň chápal já. Střet zájmů jsem v tom neviděl," bránil se Pavlík. Ten Horkému za činnost stavebního dozoru samozřejmě zaplatil.

Před soudem se také řešily některé konkrétní faktury. Například za dlažbu ke schodišti u základní školy. Dlažbu odebral Horký z průjezdu domu čp. 48, a coby dodávku materiálu ji vyfakturoval Pavlu Pavlíkovi. Ten ji zase přefakturoval firmě, která byla hlavním zhotovitelem celé zakázky.

Podnikatel Pavlík také například fakturoval obci odvoz suti. Před soudem ale připustil, že suť v tomto případě jeho firma vlastně vůbec neodvážela.

Během dotazů podnikatel také zmínil, že se na Lipnici vyskytoval spíše sporadicky, a  že práce, které měl provést a které delegoval dalším subdodavatelům, kontroloval pouze vizuálně. „Věděl jsem, jaký byl původní stav a pak jsem se tam byl podívat, když to bylo hotové," řekl podnikatel.

Kontrola práce? Vizuální, a až po dokončení

„Ale jak jste potom kontroloval technologické postupy?" dotázal se opět přísedící. Po chvíli naprostého ticha podnikatel pouze zopakoval, že práce kontroloval vizuálně po dokončení, nebo těsně před ním.

Právní zástupkyni obce Lipnice potom zajímal celý průběh odběratelsko-dodavatelských vztahů. Během dotazování Pavel Pavlík připustil, že se svými dodavateli ani odběrateli se prakticky nestýkal až do vystavení faktury. Připustil, že neexistovaly žádné písemné ani ústní  smlouvy o dílo, všechno prý domlouval ex-starosta Horký.

„Na základě čeho jste tedy fakturoval odvedené práce? Kdo určoval cenu?" ptala se dále právní zástupkyně obce.
„To nevím, vycházel jsem z podkladů od inženýra Horkého," komentoval pouze Pavlík.

„Jak jste věděl, kolik máte fakturovat?" ptala se dále právnička. „Od pana Horkého," řekl Pavlík. „A kdo určoval váš zisk?" „Myslím, že inženýr Horký, ale nejsem o tom stoprocentně přesvědčen," odvětil Pavlík. „Byly práce kalkulovány cenou běžnou?" zněl další dotaz. „Práce byly kalkulovány cenou smluvní,"  odpověděl podnikatel.

Do série dotazů se vložila i soudkyně Hana Doubková. „Jak si v současné době, bez pana Horkého, sháníte zakázky? „Jsou zkrátka obchodní případy, kdy vám zakázku někdo dohodí," řekl Pavlík. Ten také dodal, že zakázky pro Lipnici se na jeho obratu podílely zhruba dvěma procenty.

Na dotaz soudkyně, zda se cítí vinen, odpověděl: „Cítím se nevinen."

Předsedkyně senátu potom další pokračování hlavního líčení odročila na 16. října.