„Vzhledem k tomu, že největší klientelou naší poradny jsou oběti domácího násilí, chtěli jsme se zaměřit především na ženy. Proto jsme se rozhodli, že v rámci Evropského týdne mobility uspořádáme na jihlavském Masarykově náměstí soutěž pro děti předškolního věku," přibližuje vedoucí poradny BKB v krajském městě Antonín Křoustek s tím, že podmínkou je, aby soutěžící dítě doprovázel alespoň jeden z rodičů. „Předpokládáme, že to budou především matky, které během doby, kdy její dítě bude soutěžit, seznámíme s rizikem vzniku domácího násilí a následnou naši pomoci," říká Křoustek.

Začněme čísly. Pět let je dlouhá doba. Kolik klientů za tu dobu poradnu BKB v Jihlavě vyhledalo a s jakými problémy se na ni nejčastěji obracejí?
Naše poradna řešila od počátku svého vzniku bezmála dva tisíce případů
klientů v nouzi. Mezi nimi byli jak pozůstalí po obětech vražd, tak oběti domácího násilí, které tvoří nejpočetnější klientelu. Naši službu vyhledali ale například i lidé, kterým někdo vyhrožoval ublížením na zdraví, nebo oběti loupeže 
či znásilnění. Přestože počet těch, kteří se na nás obrací, stále narůstá, osob, které potřebují podat pomocnou ruku, je mnohem více.

Zmínil jste domácí násilí. Mezi lidmi stále koluje množství mýtů, které někdy mají dopad na to, že oběť trestného činu pomoc nevyhledá, a útrapy snáší i dlouhá léta…
Jedním z hlavních důvodů, proč mají oběti, zejména pak oběti domácího násilí, strach nás kontaktovat, je to, že se bojí, že je hned budeme nutit věc nějakým způsobem řešit, například oznámením na policii. To 
v žádném případě neděláme. Při prvním kontaktu totiž nabízíme naprosto anonymní setkání, při němž nám oběť může o svém trápení jen popovídat. Společně pak odbouráme druhý mýtus, tedy to, že za to, co se u nich doma děje, může ohrožená žena. Drtivá většina obětí domácího násilí jsou právě ženy a není normální, když muž svoji partnerku psychicky týrá, fyzicky ji napadá, snaží se ji izolovat od jejího okolí, nedává ji peníze… Teprve pokud klientka sama uzná, že by svoji situaci potřebovala řešit, nabízíme naši další pomoc, například při sepsání trestního oznámení a doprovodu na policii.

Jak prožívá oběť trestného činu svou situaci, co nejvíce potřebuje, jakou péči?
Hodně záleží na tom, jaký trestný čin na ní byl spáchán. Třeba oběť domácího násilí svoji situaci prožívá spíše s pocity, zda za spáchaný trestný čin sama nemůže. Podobné to bývá 
u případu znásilnění, kdy si žena zbytečně vyčítá, že za to, co se stalo, může ona svým nevhodným chováním. S pocitem viny za spáchaný trestný čin se setkáváme i u seniorů, kteří
se stali obětí krádeže nebo podvodu. Kladou si zase naprosto zbytečně za vinu, že svým jednáním zavinili, že je podvodný podomní prodejce okradl nebo podvedl. Drtivá většina obětí pak potřebuje ze začátku především psychologickou podporu pro uklidnění 
a odbourání pocitu viny, že na nich byl spáchán trestný čin.

Samostatnou kapitolou jsou zvlášť zranitelné oběti. Mohl byste přiblížit, jak Bílý kruh bezpečí pomáhá jim?
Snažíme se poskytnout svoji pomoc všem obětem kriminality, takže se nikdo nemusí obávat, že nás bude zdržovat od práce, podle něho jen třeba „pitomou krádeží peněženky" v prodejně. U nejzávažnějších případů, kdy je spáchán trestný čin na dítěti, nebo na osobě, která pro svůj zdravotní nebo psychický hendikep zvládá svoji tíživou situaci ještě hůř, nabízíme zvýšenou pomoc. Můžeme za nimi například vyjet i do místa bydliště. Poskytneme jim doprovod důvěrníka k jednání na polici a k soudu. Společně můžeme sestavit žádost 
o náhradu vzniklé škody 
v trestním řízení. Stále málo obětí například ví, že má nárok žádat od pachatele nejenom náhradu za ukradené věci, ale i za způsobenou psychickou újmu. V neposlední řadě pak pomá-háme i s podáním žádosti 
o poskytnutí peněžité pomoci od státu.

O peněžité pomoci asi široká veřejnost moc neví. Oč vlastně jde?
Jedná se o nevratnou pomoc od státu za to, že člověka neuchránil před spácháním násilného trestného činu. Pokud doba léčení po tomto napadení trvá tři týdny, má člověk nárok na deset tisíc korun. Při léčení delším než šest týdnů je náhrada padesát tisíc korun. Stejnou částku na úhradu psychoterapie dostanou oběti sexuálních trestných činů. Nárok na peněžitou pomoc mají i pozůstalí po obětech trestných činů. Tam je tato částka až dvě stě tisíc korun. Většinou lidé o této možnosti ale nevědí.

Případní žadatelé tedy nemusí mít ani strach z nějakého dalšího běhání po úřadech.
Vůbec ne. Pokud se s námi spojí, pomůžeme jim vyplnit potřebný dotazník, 
a tím by byla žádost vyřízena. Pokud dojde k vyplacení pomoci, tak stát pak vymáhá částku po pachateli. Žádost lze přitom uplatnit 
až do dvou let od spáchá
ní trestného činu. V poradně jsme takto pomohli se sepsáním již jednačtyřice-
ti žádostí a na jejich základě mohli poškození získat celkovou částku ve výši zhruba čtyř milionů korun.

Když se vrátíme ke statistikám, tak z nich vyplývá varující skutečnost, totiž, že obětmi krádeží a podvodů jsou stále častěji starší lidé. Jak pomáháte jim?
S těmito případy se, bohužel, setkáváme stále častěji. Naše pomoc pro seniory je důležitá především v poskytnuté psychologické pomoci. Aby došlo k odbourání pocitu viny za to, že své okradení sami zavinili. Někteří příbuzní totiž své „staroušky" často po jejich okradení „zmasírují" výčitkami typu: „Kolikrát jsem ti říkala, abys do domu nikoho nepouštěla." To je samozřejmě dobré připomínat, ale okradení senioři potřebují spíš uklidnit, třeba vysvětlením, že za okradení nemůže jejich vysoký věk, ale že podvodníkům naletí jak staří, tak mladí, a že mohou podvést jako vysokoškoláka, tak zrovna třeba i důchodce. Od letošního roku může navíc Bílý kruh bezpečí poskytnout seniorským obětem i přímou hmatatelnou pomoc. Vedle psychického uklidnění jim můžeme totiž prakticky okamžitě poskytnout i finanční prostředky. Pokud okradený senior zůstane bez vlastních peněz, můžeme poskytnout prostředky na zaplacení toho nejnutnějšího – bydlení, jídlo, léky… Poskytneme i peníze na zaplacení vypáčených dveří 
a rozbitých oken. Pokud je pachatel zjištěn a svojí trestnou činnost popírá, můžeme poskytnout také peněžitou pomoc na zaplacení zmocněnce, který by pak seniora v trestním řízení zastupoval.

Pokud se člověk, který se stal obětí trestného činu, rozhodne oslovit Bílý kruh bezpečí, jak vůbec vypadá prv-
ní kontakt s klientem v poradně? Co ho po příchodu
čeká?
Po příchodu do poradny ho čeká především příjemné a bezpečné prostředí, kde může vystupovat naprosto anonymně. Dále ho bude čekat trojice našich dobrovolníků. Vysokoškolsky vzdělaná psycholožka mu nejdříve poskytne potřebnou podporu ke zvládnutí situace a klient pak společně s právníkem sestavuje možné varianty řešení dané situace. Je pak na klientovi, kterou z těchto variant 
k řešení své situace využije. Setkáním v poradně však naše pomoc nemusí končit a klientovi poskytujeme 
i následné konzultace, případně i doprovod na policii a k soudu.