Hubenovská je zaplněna (bez zahrnutí víkendových srážek) z 83 procent, novoříšská z 88 procent. Vody je tedy dostatek, přítoky však za sucha zeslábly.

O úpravě vody za rozmarů počasí jsme hovořili s ředitelem jihlavské divize Vodárenské akciové společnosti Květoslavem Eiglem.

Co říkáte na letošní sucho? Láme rekordy?
Čekáme na déšť, nikoli ale přívalové srážky. Letošní rok je z vodohospodářského pohledu velice nepříjemný. Hlavně v tom, že zima byla skoupá na sníh. Od správců povodí máme hlášeno, že mnoho potoků má teď chudý průtok. To konečně pozorujeme i na přítocích do Hubenovské nádrže. I když po čtvrtečních srážkách došlo ke zvýšení přítoku do nádrže z cca 40 na 70 litrů za sekundu, tak se jedná jen o krátkodobé zlepšení.

Odkud se v Hubenově bere voda?
Jsou tam tři přítoky. Za sucha, které v minulých týdnech panovalo, je rozhodujícím přítokem s dobrou kvalitou vody Maršovský potok. Jiřínský a Jedlovský potok, které přehradu také zásobují, mají v současné době velmi malý průtok a nízkou kvalitu vody a jsou tedy odstaveny.

Jaká je kvalita vody v nádržích na Jihlavsku?
Zatím solidní. Otázkou je, jak se bude dále vyvíjet počasí. Pokud bude teplota vody pod 20 stupňů, situace se bude, co se biologie ve vodě týká, zlepšovat.

Jak neprůhlednou vodu a s jakým biologickým oživením jste až schopni upravit? Nyní je například průhlednost asi 200 centimetrů.
Nová technologie na Úpravně vody Hosov je schopna poradit si i se zhoršenou kvalitou surové vody v letních měsících. Do jaké míry by se voda musela zhoršit, aby ji nebylo možno upravit na požadovanou kvalitu, jsme prozatím neměli možnost ověřit. Povodí Moravy provádí veškerá preventivní opatření k zajištění jakosti vody ve vodní nádrži Hubenov.

Pro Jihlavu je rozhodující nádrž Hubenov. O ní je známo, že je to mělká nádrž.
Ano, není to ale klasická vodárenská nádrž. Je to provizorium, které mělo sloužit do roku 1985. V odběrném místě tam dosahuje hloubka pouze 18 metrů. Jak je nádrž mělká, je složitější zejména na jaře a na podzim „vychytat“ tu nejkvalitnější vodu. Proto by bylo výhodnější vybudovat na Jihlavsku ještě jinou vodárenskou nádrž.

Kde?
Existuje studie na vodárenskou nádrž Střížov, která by byla zřízena v údolí říčky Brtničky.Byla by to zásobárna vody pro Jihlavu a rozsáhlý region Vysočiny o objemu v desítkách milionů kubíků vody. V odběrném místě by bylo orientačně kolem 30 metrů hloubky.

Kdo by měl být iniciátorem projektu?
To je věc státu, v tomto případě ho zastupuje ministerstvo zemědělství a příslušný správce povodí.

Bylo by nutné zatopit nějaké obce?
To ne. Přehrada by vznikla v údolí, kde je zřícenina Rokštejna a nenachází se zde žádná zástavba trvalého charakteru. Jinak, pokud by spotřeba vody neklesla v 90. letech minulého století a v 21. století oproti totalitě o zhruba 40 procent, tak by vodní nádrže Hubenov i Nová Říše už zřejmě svým obsahem nestačily požadované spotřebě.

Jaké množství vody se denně upraví v úpravně vody Hosov?
Mezi 12 až 15 tisíci kubíky. Z vodní nádrže v Hubenově a Nové Říši je voda přiváděna několika vodovodními řady celkové délky přes 35 kilometrů. Přichází sem voda i z pístovských rybníků, pokud má patřičnou kvalitu. V krizové situaci lze také čerpat vodu z řeky Jihlavy. Voda z vodní nádrže Nová Říše je také zásobárnou pro Telč a některé přilehlé obce. Velkými spotřebiteli jsou masny v Kostelci a Hodicích, částečně i v Krahulčí.

Jaké investice jsou pro vodárenství na Jihlavsku prioritou?
Ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, který sdružuje 32 měst a obcí, se průběžně provádí obnova vodovodů. Investice musíme zvažovat s ohledem na cenu vody. Pokud by se investovalo mohutně, mohla by cena vody vyšplhat někam ke 150 korunám za tisíc litrů. Když se podívám na Jihlavu, budou potřebné investice na severovýchodě města.

V jakém smyslu?
Co se týče skupinového vodovodu Jihlava, je potřeba posílit zásobování vodou tak, že se síť zaokruhuje a propojí se třemi rozhodujícími vodojemy Hosov, Lesnov a Kosov. Lesnov má malou kapacitu 800 kubíků. Tam je potřeba řešit i nový vodojem. Tyto investice jsou nezbytně nutné pro další rozvoj města a dodávky vody pro obce Luka nad Jihlavou, Bítovčice a Vysoké Studnice.
Zde je nutno použít dotačních prostředků z EU, nebo Národních zdrojů. U dalších potřebných investic v rámci Svazu v oblasti Pitné vody je nutno využít dotačních titulů národních, krajských a vlastních zdrojů. Především se provádí obnova stávajícího zařízení.

 

 

Nové technologie ničí mikrobiologické organismy


Jak upravit vodu na pitnou, když je teplo? „Vyšší teplota vody vyhovuje mikrobiologickým organismům, proto je nutné v letních měsících zvýšit dávky dezinfekčního činidla, aby byla zajištěna hygienická nezávadnost vody po celé délce sítě,“ poznamenal vedoucí úpravny v Hosově Martin Pospíchal.

Technologický chlor se na úpravně vody Hosov již několik let nepoužívá. Současná technologie s chlordioxidem je účinnější. Chlor v potrubí rychle vyprchával a musel se v „koncovkách“ doplňovat. A chlordioxid není z vody nepříjemně cítit tak jako chlor.

„Chloru jsme dávkovali kolem miligramu na litr, po rekonstrukci úpravny na přelomu tisíciletí jsme pak přešli na chlordioxid, jehož koncentrace ve vodě může díky jeho účinnosti být třikrát až pětkrát nižší,“ doplnil ředitel jihlavské divize Vodárenské akciové společnosti Květoslav Eigl.

Důležitým stupněm technologie na úpravně vody Hosov i Nová Říše je po jejich rekonstrukci ozonizace vody a následná filtrace přes aktivní uhlí. Ozon, jenž se vyrábí z kyslíku přímo na úpravně, odstraňuje z vody kromě biologického oživení i pachově a chuťově nepříznivé látky. „Hodně laicky řečeno: zabije potvůrky ve vodě a filtr z aktivního uhlí je odchytne,“ uvedl ředitel Eigl.