V této smlouvě jsme se zavázali investovat do vybavení sjezdovky (rolba, skútr, sněžná děla, turnikety, atd.), pořídit vlek pro nejmenší děti, udržovat běžecké tratě, udržovat tabule na hornické naučné stezce, dát k dispozici vlastní budovu ve Zborné (10 x 20 m) pro opravy a skladování zařízení a všeobecně po dokončení provozní budovy zajišťovat celoroční provoz areálu pro lyžaře, cyklisty, turisty a další širokou veřejnost.

Pronajímatel – město Jihlava – se smluvně zavázal vybudovat zázemí sjezdovky, tj. provozní budovy (sociální zařízení, bufet, technické zázemí), nádrž na vodu a rozvody vody pro umělé zasněžování s předpokladem dokončení v r. 2005. Do současnosti se městu Jihlava podařilo vybudovat pouze nádrž na vodu a rozvody vody pro zasněžování. Z důvodu nedostatku investičních prostředků schválilo Zastupitelstvo města usnesení, které umožňovalo dostavět potřebnou provozní budovu z našich prostředků. Toto usnesení nebylo nikdy zrušeno, nicméně realizace stavby nebyla umožněna s odkazy na obtížnost řešení smluvních vztahů. Je tedy zřejmé, že město neprovedlo zamýšlenou a slibovanou výstavbu provozní budovy pro zkvalitnění služeb lyžařům a rovněž neumožnilo tuto výstavbu realizovat naší společnosti.

Vlastní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k poslední stavbě, ke které se město Jihlava zavázalo – tedy k provozní budově. Tato skutečnost zatím nenastala. Zdůrazňujeme, že ne naší vinou!

Město Jihlava se zavázalo po dokončení a kolaudaci všech staveb, které se zavázalo postavit, uzavřít novou nájemní smlouvu příp. dodatek ke stávající, ve které bude nájem sjednán na dobu určitou do 31. 12. 2016. Pokud by zmiňované zázemí nebylo pronajímatelem – městem - vybudováno do konce roku 2005, je ve smlouvě uvedeno, že nová nájemní smlouva, příp. dodatek, bude sjednána do 31. 12. 2017.

Do této doby jsme proinvestovali ať formou nákupů strojního vybavení, či stavebními pracemi cca šest milionů korun v dobré víře, že tyto investice jsou chráněny dlouhodobostí nájemní smlouvy. Snažili jsme se plnit všechny požadavky obsažené ve smlouvě a to i nad její rámec. Naším cílem bylo a stále je poskytovat občanům Jihlavy i návštěvníkům kvalitní služby.

Víme, že někteří zastupitelé v minulosti zpochybňovali vlastní výběr provozovatele a iniciovali nejrůznější kontroly a rozbory smlouvy. Přesto jsme považovali vztahy s městem za korektní a chování samosprávy nám nezavdávalo důvod k obavám o osud investovaných peněz. Vždy jsme byli ochotni jednat a hledat pro současnou samosprávu nejpřijatelnější řešení. Zároveň připomínáme, že provozování lyžařského areálu v komerčním prostředí a proměnlivém klimatu je velmi riskantní počin a výše nájmu nemůže být klíčová pro zajištění provozu sportovního zařízení, tak jak je tomu u všech ostatních sportovišť v Jihlavě, která jsou veřejnými financemi dotována.

Nájemní smlouva je právně závazný obchodní vztah, ve kterém je mj. vyjmenováno v čl. 16, za jakých okolností nájemní poměr zaniká. Porušování povinností nájemcem a uplynutí sjednané doby nájmu (viz. výše) nepřipadají v úvahu a o třetí možnost, vzájemnou dohodu, bohužel vedení města zatím neprojevilo zájem. Jsme si vědomi, že na tutéž věc mohou být různé a často i protichůdné právní názory. Veškerá dosavadní šetření, naposledy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, potvrzují platnost smlouvy. Proto nás překvapuje, že nám bylo odepřeno i pouhé nahlédnutí do právního rozboru, na jehož základě se Rada města rozhodla ukončit nájem s odůvodněním, že si rozbor zaplatilo město za své peníze.

Za těchto okolností jsme nuceni trvat na tom, že nájemní smlouva je platná a pokud nám bude provozování areálu znemožněno, budeme nuceni se obrátit na soud ve věci ochrany investic.

Pozn. red.: Text nebyl redakčně krácen ani upravován a nevyjadřuje stanovisko redakce.