První světová válka se výrazně dotkla i životů těch, kteří se neúčastnili přímo bojových akcí. Jinak tomu nebylo ani v Třešti. Ve válečných letech vázlo zásobování, průmysl byl do značné míry přeorientován na válečné potřeby a musel se vyrovnat s absencí statisíců odvedenců.

V Třešti vzhledem k jejímu průmyslovému zaměření běžela válečná výroba od počátku na plné obrátky. Část žen byla soustředěna do výroby látek a stejnokrojů. Pracovalo se na dvě směny u dvou velkých firem, Schumpeter a Műnch, které získaly pro Třeště monopolní postavení v dodávkách pro armádu.

Z Vídně přijely desítky krejčovských dělníků a výroba uniforem byla soustředěna do jedné velké tovární budovy, která byla vybavena elektrickými šicími stroji, dírkovacími stroji, stroji na přišívání knoflíků a stroji střihacími. Ty tehdy představovaly úplnou technologickou novinku.

Do výroby bylo začleněno zhruba 300 krejčích a švadlen, desítky rodin pak navíc dokončovaly výrobky doma. Kronika měšťanské školy například zmiňuje, že v třešťských továrnách pracovalo mnoho domobranců krejčích, kteří zhotovovali vojenské stejnokroje. Nad nimi bděla vojenská hlídka o 10 mužích s důstojníkem, kteří bydleli v prázdných prostorách školy. „Vojáci byli lidé velice slušní, jejich přítomnost ve školní budově školní kázni nikterak neuškodila," uvádí kronika.

Zásobování vázne

Po prvních měsících války se začaly projevovat problémy v zásobování potravinami. V dubnu 1915 zavedla rakouská vláda přídělový systém na většinu životních potřeb. Příděl chleba na osobu činil 1,25 kilogramu týdně. Vzhledem k tomu, že Třešť byla zařazena do kategorie samozásobitelných obcí, nebyly do města přidělovány tuky, a také maso se dalo sehnat jen výjimečně. V témže roce došlo také k výraznému nárůstu cen potravin a základních potřeb. Ceny tohoto zboží se prý v Třešti zdvoj- až ztrojnásobily.

Nespokojenost s tímto stavem vedla k projevům nevole. V listopadu 1915 uspořádal baron Sternbach na zámku dobročinný koncert ve prospěch válkou postižených vdov a sirotků, na kterém vystoupil houslový virtuos Jaroslav Kocián. Před zámkem se shromáždily ženy narukovaných vojáků a hlasitě vyjadřovaly svoji nespokojenost.

Tradiční kulturní akce se jinak v době války nekonaly. Koncert v roce 1916 byl povolen pod podmínkou, že pořadatelem bude městská rada a výtěžek bude věnován ve pro spěch válečné akce Zlatý klas spasí nás.

(Informace byly čerpány ze zpravodaje Naše město, pokračování příště)

ZUZANA MUSILOVÁ