Informace o místě a časovém harmonogramu zápisu zveřejňují ředitelé jednotlivých škol formou vývěsek na budovách škol.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok. To znamená, že povinnost dostavit se k zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2014/2015 se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2008 s výjimkou dětí, které již školní docházku zahájily.

K zápisu je nutné s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Právem každého rodiče je možnost volby školy pro své dítě. V případě, že rodiče zvolí školu mimo spádovou oblast a vybraná škola má naplněnou kapacitu, nemusí však ředitel školy požadavku zákonných zástupců vyhovět.