Jsou jimi dům v ulici Matky Boží v Jihlavě a boží muka u obce Nová Říše.

Řadový patrový dům číslo popisné 1034, nacházející se v ulici Matky Boží v Jihlavě, stojí v bezprostředním sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie, bývalého konventního chrámu minoritského kláštera. Nejstarší stavební část domu tvoří cenné pozůstatky gotické kaple, která v minulosti přiléhala k západní boční lodi kostela. Hodnotnou stavební součástí je také pozůstatek sousedního renesančního objektu, z něhož je dochována klenutá prostora a štítová zeď.

„Jedná se o architektonicky velice pozoruhodnou stavbu. Vedle historických zdí, omítek a klenebních konstrukcí patří mezi stěžejní prvky interiéru zejména kamenné gotické ostění okna bývalé kaple, dřevěný strop z konce 18. století a zděné topeniště. Unikátní je také zachovalá renesanční výmalba na štítové zdi, " popsala novou památku ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Martina Indrová.

Historický dům patřil minoritům až do roku 1788, kdy jej konvent spolu s dalšími třemi domy prodal v dražbě soukromým vlastníkům.

Stávající podobu získal v letech 1793 a 1810. Jelo uliční průčelí pak bylo opraveno v první polovině 20. století.

Druhá památka, boží muka ze 16. století, se nacházejí na mírném návrší západně za obcí Nová Říše v remízku u polní cesty.

Stojí na místě původního křížení dvou polních cest spojujících Dolní Vilímeč a Novou Říši. Boží muka mají zajímavou, řemeslně propracovanou lucernovou kaplici, která se vymyká lokální produkci obdobného typu božích muk v regionu. Tato kvalitní kamenosochařská práce rozhodně zušlechťuje okolní krajinný rámec.

I v tomto případě mělo zařazení mezi kulturní památky své opodstatnění. „Jde o důležitý orientační bod a především působivý příklad drobné sakrální architektury s výraznou estetickou hodnotou a neopomenutelným duchovním rozměrem. Pozdně gotická sloupková boží muka u Nové Říše náleží mezi nejstarší zachované objekty tohoto druhu nejen v jeho rámci, ale také v pohledu souborně evidovaného památkového fondu České republiky," doplnila Indrová.

Krajina byla v minulosti významně oživována drobnými sakrálními památkami. Ty představovaly důležité orientační body, byly místy rozjímání, setkávání a nezřídka i součástí pravidelných církevních ceremoniálů. I když je v současnosti jejich zapojení do života obyvatel nepochybně menší, neztrácí se zcela jejich význam. Staly se součástí historické paměti, důvodem hrdosti na kulturní dědictví a také připomínkou duchovní kontinuity s předchozími generacemi.

Výše zmiňované stavby byly prohlášeny kulturními památkami prostřednictvím Ministerstva kultury na základě podnětu územního odborného pracoviště NPÚ v Telči.

Kraj Vysočina se může chlubit nejvyšším počtem památek v republice. Kromě 2 968 nemovitých kulturních památek a 16 národních kulturních památek se na území Kraje Vysočina nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč – historické jádro města, Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč – soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa.

Markéta Jelínková