Cenu vyhlašuje Národní památkový ústav letos třetím rokem. Jejím smyslem je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Na webových stránkách Národního památkového ústavu naleznete všech pětadvacet uchazečů ze čtyř kategorií. Pokud vás některý z nominovaných počinů zaujme, budete mu moci dát svůj hlas do 31. srpna v on-line hlasování, a zvýšit tak jeho šance na to, že letos získá ocenění veřejnosti Památky děkují.

Současná podoba kostela Narození Panny Marie v areálu národní kulturní památky želivského kláštera je dílem Jana Blažeje Santiniho-Eichela z roku 1714. Patří k výjimečným stavbám tohoto architekta na území kraje. Také jeho mobiliář, převážně z doby vrcholného baroka, dosahuje vysoké uměleckořemeslné a umělecké úrovně. Dokončená komplexní obnova kostela zahrnující stavební prvky i mobiliář, náleží k nejvýznamnějším v Kraji Vysočina v roce 2015. Především zásluhou vysoce kvalitní restaurátorské a odborně řemeslné práce a schopnosti vlastníka získat a čerpat prostředky z veřejných zdrojů, náleží tato obnova k příkladným.

Tvrz a hospodářský dvůr v Sudkově Dole u Pacova je unikátním zachovalým souborem budov a archeologických nálezů, které představují typický vývoj sídla nižší šlechty u nás od středověku až po 20. století. Celý areál sestává z tvrze z přelomu 15. a 16. století, obytného objektu a hospodářských budov. Nejhodnotnější stavbou je právě pozdně gotická věžová tvrz postavená na místě staršího objektu, která od úpravy na sýpku neprošla žádnou zásadnější stavební úpravou. Objekt se tak řadí mezi nejautentičtější v Čechách.

Obnovu tvrze lze vnímat jako příkladný způsob spolupráce mezi vlastníkem, zhotovitelem, výkonnou i odbornou složkou státní památkové péče a dalšími specialisty či akademickými pracovníky. Velké ocenění patří majitelům objektu za úsilí a vlastní snahu, které do obnovy tvrze neustále vkládají. Především díky jejich vstřícnosti zůstává starobylá tvrz celoročně volně a zdarma přístupná všem zájemcům.

O Ceně

Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav letos třetím rokem. Komise odborníků, která z řady akcí dokončených v roce 2015 v Kraji Vysočina vybrala dvě nejzajímavější a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola Ceny NPÚ, zasedala na územním odborném pracovišti v Telči v dubnu t. r.

Komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ vybraly do konce dubna 2016 krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií – obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. V celostátním kole soutěží 25 uchazečů. Cena Patrimonium pro futuro, kterou Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace Ministerstva kultury pověřená záchranou a rozvíjením hodnot památkového fondu na území České republiky, hodnotí úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat nejvýše dva zástupce, kteří se ucházejí o ocenění v některé ze čtyř kategorií. Celostátní hodnocení probíhá v několika fázích. Členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Poté na společném zasedání na základě hlasování navrhnou vítěze a návrhy předloží generální ředitelce Národního památkového ústavu Nadě Goryczkové, která ocenění uděluje. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost.

Cena má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

V roce 2015 se mohla do hodnocení poprvé zapojit i veřejnost. Formou on-line hlasování na stránkách NPÚ vybírají účastníci z nominovaných počinů ten, který je nejvíce zaujme. Hlasovat může každý pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených. Vítězem se stane počin s největším počtem hlasů. Při slavnostním udílení získá cenu veřejnosti Památky děkují.