Pro ptáky hnízdící v lesích a zejména pro ty druhy, které pro hnízdění využívají dutiny ve kmenech či větvích starých nebo poškozených stromů, je důležité, aby jim po těžbě nějaký strom zůstal.

V souvislosti s intenzivními těžbami kůrovcových stromů je v lesích na Vysočině poslední dobou, nezávisle na denní či roční době, nezvykle rušno. Z toho důvodu se Kraj Vysočina rozhodl podpořit činnost Pobočky České společnosti ornitologické, která dohledává hnízda zvláště chráněných druhů ptáků v lesích na Vysočině. Ve spolupráci s krajským úřadem oslovuje vlastníky lesa a projednává s nimi zajištění klidu v okolí hnízd v době snůšek a péče o mláďata. „Díky této spolupráci a vstřícnosti ze strany oslovených vlastníků lesa se podařilo v letošním roce zdokumentovat 186 hnízd chráněných druhů ptáků a podpořit jejich ochranu při péči o potomstvo,“ sdělila Jana Slaninová z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Hnízdění kriticky ohroženého orla mořského je podle jejích slov věnována pozornost již několik let. V letošním roce bylo dohledáno čtrnáct hnízd orla mořského. „V osmi případech bylo hnízdění úspěšné, vyvedeno bylo celkem čtrnáct mláďat. Ve třech případech bylo hnízdění neúspěšné z důvodu mezidruhové nebo vnitrodruhové agrese, ve dvou případech byl neúspěch hnízdění způsoben lidskou činností a v jednom případě došlo k pádu stromu při vichřici,“ informovala Jana Slaninová.

Vyšší zastoupení vlivu mezidruhové agrese zřejmě souvisí s otevíráním porostů, kdy se hnízda stávají viditelnější a zranitelnější. Ve srovnání s minulým rokem bylo hnízdění letos úspěšnější. Vloni bylo odchováno devět mláďat.

V letošním roce odborníci věnovali pozornost i dalším chráněným druhům. Čáp černý, obdobně jako orel mořský, nejčastěji staví svoje hnízda na smrcích. Bylo nalezeno šestnáct hnízd čápa černého, v jedenácti případech bylo hnízdění úspěšné a bylo odchováno dvaatřicet malých čápů. „Velice citlivým druhem se jeví kulíšek nejmenší. Evidentně se vyhýbá oblastem s těžbami, opouští i dlouhodobě obsazované okrsky,“ poznamenala Slaninová.

Mezi druhy s nejmenším počtem nalezených hnízd, a tudíž v kraji nejvzácnější patří včelojed lesní, luňák červený a sokol stěhovavý.