Zkuste bez dlouhého rozmýšlení vyjmenovat tři úspěchy současné krajské „vládní“ koalice ODS, KDU-ČSL a SNK.


Je velmi obtížné říci, co byly úspěchy jen koalice a na čem se podílela většina stran zastupitelstva. Nelze upřít snahu o opravu silnic a její zahájení, řešení sanací ekologických zátěží, získávání peněz z EU a jednání v NUTS Jihovýchod o jejich rozdělení /ale i s účastí opozice/.

A na druhou stranu, jaké tři neúspěchy současné krajské „vládní“ koalice byste zmínil?


Jedním je personální politika na vedoucích postech příspěvkových organizací kraje, jako je krajská knihovna, zdravotnická záchranná služba, nemocnice, Gymnázium v Havlíčkově Brodě. Dále by to byla koncepce školství, slučování škol a dopady slučování na školy. A také je to ne zcela zvládnutý mediální obraz kraje v souvislosti s kauzami ve zdravotnictví.

Dokázal byste vyjmenovat čtyři symboly, které má kraj Vysočina ve svém znaku?


Ve znaku kraje je to český lev, moravská orlice, ježek a jeřabina.

Kdybyste mohl, jaký symbol byste pro Vysočinu zvolil?


Symbol tří vrchů, propracovaný a užívaný jako logo, které kraj používá pro propagaci, je dle mého soudu velmi dobrý.

Když už jsme u těch symbolů, jsou často důležité i pro propagaci kraje, ať už v oblasti lákání investic, tak i třeba v oblasti lákání turistů. Co by podle vás měl kraj udělat, aby nalákal více tuzemských, ale i zahraničních turistů? Jde přece o obrovský potencionál pro zaměstnanost i celkový rozvoj Vysočiny.

V kraji máme založenu speciální organizaci pro cestovní ruch, Vysočina Tourism. Je ale potřeba prověřit, jak efektivně pracuje. Nutné je její plné zapojení do koordinace nabídek turistických možností a jejich prezentace, tvorba nabídkových balíčků, zvýraznění pobytových možností a krás na veletrzích cestovního ruchu. Musíme zlepšit spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami. Zaměřit bychom se také měli na práce zastoupení v Bruselu s upozorňováním i na to, že Vysočina je přebohaté turistické lákadlo. Nutná je také podpora všech podnikatelů v ubytování, pohostinství a průvodcovství a koordinování spolupráce s městy majícími co nabídnout.

Pro obyvatele, ale potažmo i pro turisty by bylo velmi výhodné, kdyby se podařilo zavést integrovaný dopravní systém v kraji. Máte něco podobného v plánu iniciovat?


Dle mého názoru je pro vznik IDS nezbytností koordinace jízdních řádů různých dopravců, rozbor zatíženosti jednotlivých časových úseků a směrů dopravy do zaměstnání, cesty do a ze škol, dostupnost menších sídel. To vše může být základem tvorby IDS. Musí se také vyvinout tlak na ministerstvo dopravy ohledně stanovování cen různých druhů dopravy. Stejně tak se nesmí zapomínat na koordinaci postupu kraje a spolupracujících měst.

Současný rozsah dopravní obslužnosti na Vysočině považujete za dostatečný, to znamená včetně nočních spojů a spojů o víkendech?


Po celkové analýze dopravní obslužnosti by tu měla být snaha řešit i spoje o víkendech a noční spoje. Musí se zjistit potřebné směry dopravy a jejich zatíženost, počty cestujících, druhy dopravy a tak dále.

Teď se podívejme do jiné oblasti, která je neméně důležitá. Co s nemocnicemi zřizovanými krajem, jak naložit s jejich transformací, kterou občanští demokraté začali připravovat. Vy jako sociální demokraté jste zásadně proti převodu nemocnic na akciové společnosti. Co tedy provést, jakou „ideální“ právní formu fungování pro nemocnice zvolit?


Stále se hovoří, že příspěvková organizace nemá obdoby v Evropě. Ale experimenty ministerstva zdravotnictví rovněž nemají obdoby. Není-li vůle pro vytvoření neziskových právnických osob v našem právním řádu, je lepší příspěvkové organizace (p. o.) ponechat. Jsem přesvědčen, že kraj ještě nevyužívá všechny své možnosti k efektivnímu řízení nemocnic. Domovy sociálních služeb, krajská správa a údržba silnic, zdravotnická záchranná služba jsou také p. o. a o akciovkách, na rozdíl od nemocnic, se u nich nehovoří.

Jaké hlavní nebezpečí vidíte v převodu nemocnic na akciové společnosti?


V systému plateb a nastavení fungování našeho zdravotnictví se jednoznačně ukazuje, že akciovky nejsou dobrým řešením – příklady máme už u Karlových Varů, Ústí nad Labem, Pardubic a dalších především proto, že je zde velké pokušení lukrativní provozy, jako jsou dialýzy, laboratoře, lékárny, kardiologie invazivní, vyvést z nemocnic a profitovat na tom. Je k vidění soukromé kožní, dětské nebo urologické oddělení? Jsem přesvědčen, že návrhy ministerstva zdravotnictví na akciové společnosti nemocnic a pojišťoven jsou pro stav a fungování našeho zdravotnictví naprosto smrtící. Nikdo nehovoří o personálu, dostatku lékařů, sester a o dalších velmi důležitých otázkách nutných k fungování nemocnic. Vidím za tím snahu o vytvoření velkých vzájemně finančně a provozně propojených celků, kdy půjde hlavně o maximální zisk.

Občanští demokraté prý ale už vzdávají myšlenku převodu nemocnic na akciové společnosti. Věříte tomu? Jednala o tom s ČSSD například ODS?


Kraj začal v současné době rekonstruovat většinu svých zařízení, a používá na to prostředky EU. Při právní změně na a. s. by musel tyto prostředky vrátit, proto byly již založené a. s. usnesením zastupitelstva zrušeny. Ve výhledu let 2008 až 2012 nebudou a. s. na pořadu dne. Jestli se ODS myšlenky definitivně vzdala, nevím, jednáno o tom s námi nebylo. Ale ve smylu toho, jak na ministerstvu postupuje ministr Julínek, tak ODS nevěřím, že by se definitivně vzdala převodu nemocnic na akciové společnosti.

V poslední době se objevily také informace, že je ohrožen vznik traumacentra v Nemocnici Jihlava. Víte o tom něco? A jako hejtman, prosazoval byste jeho vznik?


Nemám žádné detailní informace, pouze ty, jež proběhly tiskem o záměru ministerstva zdravotnictví o redukci počtu traumacenter v ČR. Je to velmi složitá technická, ekonomická, personální a finanční otázka s nutností velkých investic do traumacenter, zajištění jejich fungování a vytíženosti. Jestliže ministerstvo rozhodne Jihlavu zařadit do sítě traumacenter a jeho zřízení zaplatí, celkově může jít asi o půl miliardy korun, tak zřízení traumacentra naprosto jednoznačně podpoříme.


A co s poplatky v nemocnicích, mluvili jste o tom, že se je minimálně v rámci Vysočiny budete nějak pokoušet odstranit.


Poplatky, tak jak jsou nastaveny, jsou asociální a nepřinášejí slibovaný efekt. Ministr Julínek velmi halasně hovoří o 2,5 miliardách úspor a zlepšení péče o těžké stavy. Pojišťovny mají 35 miliard aktiv. Mohly by toto klidně platit. Poplatky zatěžují nejvíce především v oblasti položky za recept ty, kteří medikaci nutně potřebují, jako jsou starší spoluobčané, chronicky nemocní. V krajských zařízeních budeme činit všechny kroky k tomu, aby poplatky byly v co největším rozsahu zrušeny. Snahou ČSSD je zrušení poplatků v celém státě zcela a plošně.

Máte dojem, že například ministerstvo zdravotnictví své záměry týkající se i nemocnic dostatečně diskutuje s kraji?


Nevím do jaké míry ministerstvo zdravotnictví konsultuje své záměry s vedením kraje a odborem zdravotnictví a sociálních věcí, ale na zdravotní komisi jsme záměry ministerstva zdravotnictví neprojednávali.

V souvislosti s poplatky v nemocnicích, nestálo by za to pokusit se navrhnout třeba nějaké zákonné opatření, které by zrušilo výběr poplatků v nemocnicích?


Zákonodárná iniciativa krajů je tak trochu vějička. Je nutno si uvědomit tvorbu zákonů a jejich schvalování. Musí přejít přes poslance. Jedinou cestu vidím v tlaku na poslance ČSSD a další poslance, aby přijali změny v zákonu o poplatcích nebo zákon zrušili.

Zákonodárná iniciativa krajů, díky níž mohou do Parlamentu ČR podávat návrhy zákonů, se zatím vůbec nějak neuchytila. Nestálo by za to ji ze strany krajů více využívat?


Částečně už jsem odpověděl. Nemáte-li podporu poslanců, nepodaří se vám protlačit žádný zákon. Mám dojem, že původně delegované funkce a činnosti z centra na kraje se centrum a ministerstva, v různých podobách a různými cestami, snaží získat zpět.

A co tedy, i v souvislosti se zákonodárnou iniciativou krajů, pokusit se zatlačit na poslance, aby přispěli k posilování Vysočiny, respektive postavení Jihlavy jako krajské metropole, iniciováním zákonných opatření, která by urychlila zřízení dosud chybějících krajských institucí? Jako je třeba krajský soud, finanční ředitelství a podobně..


To je právě ta otázka. Je vůle ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a dalších tuto decentralizaci provést? Existují signály, že například ministerstvo práce a sociálních věcí i jiné instituce činí kroky pro omezení ustavování krajských institucí. Jen si vezměte, co úsilí, práce a námahy bylo potřeba k tomu, aby vzniklo krajské ředitelství policie, přestože je nesmírně komplikovaný současný stav, kdy správa policie neodpovídá krajskému zřízení.

Co máte na mysli těmi signály? O jaké instituce má přesně jít? Hodláte případně nějak zamezit jejich „likvidaci“ na úrovni krajů?


Jde například o snahu nevytvořit krajskou správu sociálního zabezpečení na Vysočině nebo strukturu krajských soudů v krajích. Tato jednání budou velmi obtížná, ale má-li kraj plnit všechny úkoly, jak je má předepsány, neměly by orgány státní správy postupovat nestandardními způsoby k opětovnému posílení svých pozic. Kde je ona deklarovaná decentralizace a ODS trvale propagovaná úspora v centrálních orgánech?

Také už jste dříve zmínil, že jste pro podporu veřejného vysokého školství místo podpory soukromých vysokých škol. Znamená to, že byste byl ještě pro mnohem výraznější podporu rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ)? V jakém směru?


Jsem názoru, že je potřeba podporovat kvalitu na úkor kvantity. Vysoká škola není jen o budovách, penězích, počtech studentů a technickém vybavení ale i o počtu a kvalitě vyučujících. Cestující profesoři nejsou zárukou kvality. Sem by měla jít podpora kraje a snaha o získání a udržení co nejlepších vyučujících, kromě dalších zmíněných podmínek.

V případě, že by VŠPJ nezískala od svého zřizovatele, jímž je ministerstvo školství, dostatečné finance na svůj rozvoj například v příštím roce, prosazoval byste finanční pomoc ze strany kraje?


Kraj svými kroky již VŠPJ podpořil, například budovami. A zajisté bych se snažil prosadit další pomoc. Nelze ale očekávat, že kraj bude VŠPJ financovat. Může jít o částky pouze doplňkové.


A co střední školství, jak s ním jste spokojený?


Slučování škol a koncepční materiál krajského oboru školství dlouhodobě kritizujeme. Především proto, že dosud, a jde již o třetí novelizaci materiálu, nebyla předložena žádná konkrétní vyčíslení finančních, kvalitativních a početních dopadů na celé střední školství. Není známo, jaké úspory tyto kroky přinesly a zda se nepodepsaly na kvalitě výuky a úrovni absolvujících studentů.

V tomhle směru byste chtěli jako ČSSD něco změnit, dělat něco jinak?


Opakuji, nejprve musíme provést rozbor dopadů slučování, do té doby nepokračovat, případně provést úpravu náplní jednotlivých škol. Dále je třeba projít finance a normativy na kraji sestavované a hledat způsoby podpory chybějícím odbornostem.

Jak naložit s energetickou politikou kraje, které zdroje více podporovat – obnovitelné, jako je vítr či sluneční energie? Nebo jste spíše pro jadernou energetiku?


Náš postoj je jasný. Podpořili jsme a podporujeme Jadernou elektrárnu Dukovny, ale jsme proti budování jaderného úložiště na Vysočině. Když tady máme jadernou elektrárnu, úložiště by mělo být jinde. Současně nemáme žádný problém s obnovitelnými zdroji. Jen chceme jasná pravidla, například u větrných elektráren stanovení vzdálenosti od silnic a sídel. Je nutné předložit vliv na přenosovou soustavu a přínos a stabilnost obnovitelných zdrojů pro celkovou efektivitu tvorby elektrické energie i s ohledem na současné vysoké dotace na vyrobenou kilowathodinu.

Až bude po volbách, ve kterých stranách byste viděl případné koaliční partnery?


Opakovaně říkáme, že jsme ochotni jednat s každým, kdo bude chtít s námi jednat a bude respektovat priority našeho volebního programu. Vůbec se mi nelíbí zcela účelové vypouštění dezinformací, že je vše již téměř domluveno, ten půjde s tím a ten s tím. Je to neseriózní matení voličů, ale ti jsou chytří a samostatní a obrázek si udělají sami. Oni vlastně rozhodnou, jak bude zastupitelstvo a potažmo rada vypadat.

Úplně na závěr, myslíte, že nějakým způsobem může výsledkem voleb zamíchat současná aféra v ODS, kde vypluly na povrch údajné praktiky získávání kompromitujících materiálů na politické partnery či politické protivníky?


Je smutnou skutečností, že se jednoznačně ukázalo, jak vznikla vláda a jak byli získáni náhlí příznivci ODS Pohanka a Melčák, posléze Snítilý a Wolf a jak je v naší nejvyšší politice postupováno. Doufám, že aféra s výsledky zamíchá, a to ve prospěch ČSSD a jejího vítězství v krajských a senátních volbách. Voliči musí projevit svůj názor, a především aktivně jít k volbám.